பாலக்கோடு

57. பாலக்கோடு

பாலக்கோடு: பாலக்கோடு தாலுக்கா(பகுதி) பஞ்சப்பள்ளி’ பெரியானூர்’ நம்மாண்டஅள்ளி’ சின்னேகவுண்டனஅள்ளி’ சூடனூர்’ கும்மனூர்’ ஜிட்டாண்டஅள்ளி’ மகேந்திரமங்கலம்’ மாரவாடி’ திம்மராயனஅள்ளி’ முருக்கல்நத்தம்’ பிக்கனஅள்ளி’ கருக்கனஅள்ளி’ வெலகஅள்ளி’ ஜக்கசமுத்திரம்’ கிட்டனஅள்ளி’ சிக்கதோரணபெட்டம்’ சாமனூர்’ போடிகுட்லப்பள்ளி’ அத்திமுட்லு’ கெண்டனஅள்ளி’ மாரண்டஅள்ளி’ சென்னமேனஅள்ளி’ சிக்கமாரண்டஅள்ளி’ செங்கபசுவந்தலாவ்’ பி.செட்டிஅள்ளி’ தண்டுகாரணஅள்ளி’ அண்ணாமலைஅள்ளி’ அனுமந்தாபுரம்’ எலுமிச்சனஅள்ளி’ முக்குளம்’ கும்பாரஅள்ளி’ பச்சிகானப்பள்ளி’ கெரகோடஅள்ளி’ காரிமங்கலம்’ பொம்மஅள்ளி’ நரியானஅள்ளி’ புலிக்கல்’ கொண்டசாமஅள்ளி’ சிக்கார்தஅள்ளி’ ஜெர்த்தலாவ்’ கரகதஅள்ளி’ பாலக்கோடு’ போலபடுத்தஅள்ளி’ கொட்டுமாரணஅள்ளி’ நாகனம்பட்டி’ பெரியாஅள்ளி’ அடிலம்’ திண்டல்’ தெல்லனஅள்ளி’ பண்டரஅள்ளி’ முருக்கம்பட்டி’ இண்டமங்கலம்’ மோலப்பனஅள்ளி’ பூனாத்தனஅள்ளி’ சென்றாயனஅள்ளி’ தொன்னேனஅள்ளி’ பைகஅள்ளி’ கனவேனஅள்ளிநல்லூர்’ புதிஅள்ளி’ பெலமாரஅள்ளி’ திருமால்வாடி’ பேவுஅள்ளி’ சீரியனஅள்ளி’ எராசூட்டஅள்ளி’ பொப்பிடி’ எருதுகுட்டஅள்ளி’ எரனஅள்ளி’ சீராண்டபுரம்’ குஜ்ஜாரஅள்ளி’ உப்பாரஅள்ளி’ ரங்கம்பட்டி மற்றும் கிராமங்கள். மாரண்டஅள்ளி(பேரூராட்சி)’ கரியமங்கலம்(பேரூராட்சி)மற்றும் பாலக்கோடு (பேரூராட்சி)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: